אתר זה הוקם על ידי מנהלי מיזם "בטוח בגן שלי", מוסד ללא כוונת רווח, הפועל בהתנדבות מלאה.

גלישה באתר זה מהווה הסכמה מלאה לתנאי שימוש ופרטיות אלו.

אין בתוכן אתר זה, כדי להוות, ייעוץ חינוכי, משפטי ואחר, מכל סוג שהוא. אין להסתמך על תוכן אתר זה בשום אופן, וככל שעולה ספק לגבי אלימות בגן הילדים, או כל מצוקה אחרת בגיל הרך, יש להיוועץ עם בעלי מקצוע מומחים בתחום הגיל הרך.

המתנדבים במיזם, המבקרים בגני הילדים, הינם ברובם, מתנדבים ללא רקע מקצועי בתחום הגיל הרך, ולמרות שהם עוברים הדרכה ראשונית, אין להסתמך על חוות דעתם בלבד כדי לקבוע באם קיימת סביבה אלימה בגן או אם לאו. ככל שיש ספק לסביבה אלימה בגן – יש לבדוק את הנושא באופן מיידי, באמצעות גורמי מקצוע מומחים בתחום הגיל הרך, ואין להסתמך רק על פעילות המיזם.

מנהלי המיזם שומרים לעצמם את הזכות להפעיל את המיזם באזורים שונים בארץ, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. מנהלי המיזם שומרים לעצמם את הזכות לבחור את המתנדבים אשר יבקרו בגני הילדים, לשיקול דעתם הבלעדי.

מפאת צנעת הפרט, לא יופיעו באתר זה, פרטי זיהוי של המתנדבים במיזם המבקרים בגני הילדים.

מנהלי גני ילדים, נותנים בזאת הסכמתם המלאה והבלתי חוזרת, לפרסום פומבי של פרטי הגן, בין השאר, באתר זה. באחריותם של מנהלי גני הילדים, לקבל את כל ההסכמות הנדרשות להשתתפות במיזם, בין השאר, מצוות הגן ומהורי ילדי הגן.

המתנדבים במיזם נדרשים לחתום על שמירת סודיות בכל הקשור לפעילות הגן בו הם מבקרים (למעט המידע המופיע בשאלון ואשר מתפרסם באתר המיזם) ועל מניעת ניגוד עניינים (כלומר, שאין להם היכרות קודמת או קשר אחר כלשהו לצוות הגן או הורי ילדי הגן בו מתבצע הביקור). למרות זאת, אין מנהלי המיזם, אחראים, לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר עלול להיגרם למי מהפעילים והמתנדבים במיזם.

ככל שקיימת טעות במידע המוצג באתר, יש לפנות אלינו בהקדם לדוא"ל office@batuah.co.il.

כל סכסוך משפטי בנוגע לפעילות המיזם, ידון בבית המשפט המוסמך לכך, במחוז מרכז בלבד, ובכפוף לדין הישראלי בלבד.

דילוג לתוכן